Nieuws

 • Vanaf 1 december heeft bmp Accountants en Fiscalisten bv een nieuwe naam! - 30-11-2015

   bmp Accountants & Fiscalisten bv verder als RAEDENBURG

 • 6 dingen die je moet weten over je belastingen 2015 - 01-02-2015

  De VAR voor ZZP’ers wordt nog niet vervangen door de BGL. Sommige afspraken met de Belastingdienst over personeelsvergoedingen vervallen. Ondernemers die spijt hebben van een oude aangifte kunnen beter snel de Belastingdienst informeren. Je kunt pas vanaf 1 maart aangifte Inkomstenbelasting 2014 doen en waarschijnlijk moet je bijbetalen. De redactie verzamelde 6 feiten die je moet weten over je belastingen. 

 • Nieuwe besluit administratieve verplichting BTW - 14-01-2015

  In de Staatscourant is medio december 2014 een nieuw Besluit administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting gepubliceerd. In het besluit staan beleidsregels en goedkeuringen op het gebied van de administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen.

 • Bent u klaar voor de overstap op de werkkostenregeling? - 25-11-2014

  Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht. Bent u nog niet overgestapt, dan is het nu de hoogste tijd om in actie te komen. De overstap vergt nogal wat voorbereiding, verdiep u daarom in de werkkostenregeling, want . De onderstaande vijf stappen kunnen u op weg helpen:

 • WERKKOSTENREGELING 2015 - 28-09-2014
  De werkkostenregeling zet het regime van vrije vergoeding en verstrekkingen die aan werknemers kunnen worden gegeven helemaal op zijn kop. De regeling kan zowel financieel voordeel als nadeel opleveren. Gedurende de periode tot 2015 (oorspronkelijk 2014) mogen de werkgevers ook nog de oude spelregels toepassen. Ongeveer 80% doet dat, maar dat is lang niet altijd verstandig!
   
  Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Voor die tijd zal een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Welke? Dat heeft de staatssecretaris van Financiën op 3 juli 2014 bekend gemaakt.
   
 • Duitsland weigert buitenlandse belasting te verrekenen - 24-09-2014

   Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) heeft geoordeeld dat de weigering van Duitsland om de door buitenlandse dochterondernemingen betaalde vennootschapsbelasting te verrekenen, niet in strijd is met het EU-recht. Hierbij is niet van belang dat verrekening wel mogelijk is voor Duitse dochterondernemingen.

  Het Amerikaanse Kronos International Inc. heeft haar bestuurszetel in Duitsland en houdt aandelen in diverse vennootschappen. Kronos kan de VpB die ze in Duitsland is verschuldigd niet verrekenen met de VpB die door haar (klein-)dochterondernemingen, die in andere lidstaten of derde landen zijn gevestigd, is betaald. Ook is het niet mogelijk om, bij een Duits verlies, teruggave van deze belasting te krijgen.

  Kronos lijdt in de jaren 1993-2001 verlies en verzoekt om verrekening met de VpB die zij in Duitsland heeft betaald, en om teruggave van de belasting die haar in andere lidstaten of derde landen gevestigde (klein-)dochterondernemingen tussen 1991 en 2001 hebben betaald.

  De Duitse Belastingdienst wijst het verzoek af omdat de VpB over dividenden slechts kan worden verrekend als de dividenden zijn meegerekend als belastbare inkomsten. Doordat de buitenlandse dividenden zijn vrijgesteld, kunnen ze niet als belastbare inkomsten in aanmerking worden genomen. De Duitse rechter heeft prejudiciële vragen in deze zaak gesteld.

  Het HvJ EU oordeelt, dat de Duitse regeling waarbij de vrijstellingsmethode geldt voor dividenden die door niet-ingezeten vennootschappen worden uitgekeerd, terwijl de verrekeningsmethode geldt voor dividenden die door Duitse vennootschappen worden uitgekeerd aan Duitse vennootschappen, niet in strijd met het EU-recht is.

  Hieraan doet volgens het HvJ EU niet af dat de verrekeningsmethode ertoe leidt dat de door de Duitse uitkerende vennootschap betaalde belasting geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald, wanneer de ontvangende Duitse vennootschap verlies lijdt.

  Bron: Accountancy Nieuws 

 • Prinsjesdag: extra financiering mkb, aanpassing gebruikelijk loon dga - 23-09-2014

  Een pakket aan financiële maatregelen, waaronder een zogenoemd Toekomstfonds, moet de financiering van mkb-ondernemingen en startups lostrekken. De speelruimte voor dga's om het eigen loon laag te houden wordt beperkt. Een overzicht van deze en andere maatregelen die de kleinzakelijke ondernemer raken.

 • Aangifte Vastgoedinkomsten Inkomstenbelasting in Box 3 - 10-04-2014
  Belastingadvies Emmen krijgt vragen van klanten/vastgoedeigenaren over het doen van aangifte van de waarde van hun (beleggings)vastgoed in Box 3.
  Blijkbaar is nog niet bij iedereen bekend dat u veel geld kunt besparen door aangifte te doen op basis van de Waarde Economisch Verkeer (WEV) van uw woningen in plaats van de WOZ-waarde!
   
  De WEV-waarde is lager dan de WOZ en hangt af van een aantal factoren, zoals of uw woning gesplitst is, of er sprake is van erfpacht etc. U doet er daarom goed aan dit voor uw woningen na te gaan, omdat het verschil direct in de portemonnee te voelen is.
   
   
   
   
 • Klaar voor de start van je eigen bedrijf? - 12-02-2014

  En voor een boeiende informatieavond over zaken doen als zzp-er in Duitsland?

  Klaar voor de start van je eigen bedrijf?

   
 • Einde jaarstip 2 - 18-12-2013

  Maak gebruik van willekeurige afschrijving

  Heeft u investeringsplannen, kijk dan of u deze mogelijk nog dit jaar kunt realiseren. Investeert u namelijk in de periode 1 juli tot en met 31 december in een nieuw bedrijfsmiddel, dan mag u hier in 2013 direct tot de helft op afschrijven. Deze tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving vervalt weer op 1 januari 2014. 
  Er gelden twee belangrijke voorwaarden:
  1. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan kunt u alleen in 2013 eenmalig
      en maximaal 50% willekeurig afschrijven op het nieuwe bedrijfsmiddel. Over het
      restant schrijft u normaal af.
  2. U moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik nemen. Slechts in zéér
      uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken
   
 • Einde jaarstip 1 - 18-12-2013

  Belastingvrij schenken nog aantrekkelijker

  Uw vermogen moet u op een gegeven moment overdragen. Schenken bij leven is nog altijd voordeliger dan vererven bij overlijden. Zeker als u handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Dit jaar mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van € 5.141. Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van € 24.676. Dit kan ook als uw kind zelf ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner die leeftijd nog niet heeft bereikt.
   
  Deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan nog verhoogd worden tot € 51.407 als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning of om een dure studie te betalen. Er gelden aanvullende voorwaarden, dus laat u goed informeren voordat u een schenking doet.
   
 • Verhuur delen woning aan ‘eigen’ bv kan als economische activiteit kwalificeren: btw-aftrek over bouwkosten woning - 16-10-2013

   

  De terbeschikkingstelling van kantoorruimte in de woning die toebehoort aan de directeur-grootaandeelhouder en zijn partner kan kwalificeren als economische activiteit. Dit is het geval als aannemelijk wordt gemaakt dat de terbeschikkingstelling duurzaam geschiedt, de ruimte ook daadwerkelijk door de bv wordt gebruikt en in ruil daarvoor een vergoeding is ontvangen. Het feit dat sprake is van onzelfstandige gedeelten van de woning doet hier niet aan af. De Hoge Raad heeft onlangs in deze zin geoordeeld. Nu sprake was van een economische activiteit kon de bv de btw op de kosten van de bouw van de woning in aftrek brengen en kon de inspecteur deze later niet naheffen.

   

 • Nieuw belastingverdrag Nederland-Duitsland - 15-09-2013

  Met het naderen van 2014, komen ook nieuwe overheidsregels in zicht waar een potentiële koper van onroerend goed in het buitenland of emigrant rekening mee moet houden. Zo zal bijvoorbeeld ook het nieuwe belastingverdrag dat Nederland en Duitsland in 2012 hebben ondertekend, in werking treden.

 • Nepbrief incassobureau - 09-08-2013

  Diverse mensen ontvingen afgelopen dagen een brief van incassobureau Corpus Justitia in Amsterdam.
  Wij adviseren niet op de brief in te gaan en het genoemde telefoonnummer niet te bellen.

 • Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt volgend jaar - 07-08-2013

  De Belastingdienst verstuurt per 1 januari 2014 niet langer de aangiftebrief omzetbelasting. U moet vanaf die datum dus zelf in de gaten houden dat u op tijd de btw-aangifte doet en betaalt.

 • Kleine-ondernemersregeling (KOR) aangepast - 07-08-2013

  De kleine-ondernemersregeling (KOR) biedt een aantal voordelen: u betaalt minder en soms zelfs helemaal geen btw, en kunt ontheffing krijgen van uw btw-verplichtingen. De regeling is in 2013 op een aantal punten aangepast.

 • Nieuwe regels voor webwinkels - 23-07-2013

  Ondernemers met een webwinkel die aan consumenten verkopen, krijgen vanaf volgend jaar te maken met nieuwe wettelijke regels, opgelegd vanuit Brussel. Zo mogen klanten onder meer langer nadenken over de vraag of ze een product terug willen sturen en moet u online klanten duidelijk maken dat als ze iets in uw webwinkel bestellen, een betalingsverplichting aangaan. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

 • Kantoor Duitsland - 17-06-2013

  BMP Accountants en Adviseurs BV heeft partnervestigingen in Bocholt en Borken (Duitsland)

 • Versnelde afschrijving gaan misschien niet door! - 08-05-2013
  Als gevolg van het sociaal akkoord is het gehele bezuinigingspakket (vooralsnog) van tafel. Dat geldt ook voor het plan voor de versnelde afschrijving, zo blijkt uit antwoorden op vragen van een aantal Tweede Kamerleden.
   

  De vragen werden gesteld door Van Haersma Buma, Pechtold (CDA), Slob (CU) Van Ojik (GroenLinks)en Van der Staaij (SGP). Zij wilden weten wat de gevolgen van het sociaal akkoord zijn voor de ontwikkeling van het (structurele) EMU-saldo en de staatsschuld in de periode 2014-2017.

   

 • Overstap werkkostenregeling uitgesteld tot 1 januari 2015 - 12-03-2013

   

  Ondernemers krijgen een jaar langer de tijd om te kiezen voor de werkkostenregeling, namelijk tot 1 januari 2015. Staatssecretaris Weekers wil ze meer voorbereidingstijd geven, omdat de werkkostenregeling hoogstwaarschijnlijk wordt aangepast.

 • Eerder jaarrekening deponeren bij flex-bv - 28-02-2013

  Onder het nieuwe bv-recht heeft u mogelijk minder lang de tijd om uw jaarrekening te deponeren. De 2 maanden tijd die u krijgt om de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) goed te laten keuren vervalt namelijk als alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn.

  Uw bv moet elk jaar binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. Zij kunnen u hiervoor maximaal 6 maanden uitstel verlenen bij bijzondere omstandigheden. Vervolgens heeft u na deze periode van 11 maanden 2 maanden de tijd om de jaarrekening door de AVA goed te laten keuren. Zodra dit is gebeurd, moet u de jaarrekening binnen acht dagen deponeren bij de Kamer van Koophandel.

  U heeft in dit scenario dus maximaal 13 maanden de tijd om uw jaarrekening op te maken en goed te laten keuren. Onder het nieuwe bv-recht is echter vastgelegd dat de jaarrekening bij ondertekening meteen is goedgekeurd als alle aandeelhouders ook de bestuurders van de bv zijn. In dit geval gaan de 8 dagen na uiterlijk 11 maanden in, oftewel uiterlijk 8 december van het volgende jaar. 

 • Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd per 16 maart 2013 - 27-02-2013

  De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd.
  Nu wordt alleen gesteld dat de betalingstermijn 'niet onredelijk' mag zijn.

 • bmp accountants & adviseurs van start - 15-01-2013

  Vanaf januari 2013 is BMP Accountants & Adviseurs BV van start.

  BMP Accountants & Adviseurs BV

  Ontzorgt de ondernemer!